× Στο Νησί
SOCIAL MEDIA

Αναζήτηση μίσθωσης ακινήτου

Από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Δημοσίευση 27/10/2022

Αναζήτηση μίσθωσης ακινήτου

Για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βορειοανατολικού Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «Υποστήριξη της λειτουργίας της Πράξης» της Πράξης «Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Νatura 2000» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5130700 που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020»

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Έχοντας υπόψη:
Το ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει (Α 92).
Το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει (Α 184).
To ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
To ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις».
Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/72083/6635/03-08-2020 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού

Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΥΟΔΔ 581) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/90177/ 6250/29-09-2021 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΟΔΔ 832).

της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2927/13-08-2021 Απόφασης Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 119).
Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/82834/3077/07-09-2021 (Β΄ 4180) Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Έναρξη άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).
Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/72683/2709/11-10-2021 (Β΄ 4768) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών για την «Έγκριση του Οργανισμού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)».

Την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27268/1216/05-04-2021 (Β 1328) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)».

Την με αριθμ. πρωτ. 59/17-09-2020 Απόφασης του ΔΣ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί ορισμού του κ. Κωνσταντίνου Τριάντη (Δ/ντος Συμβούλου Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) ως διατάκτη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (ΑΔΑ: Ω0ΥΦ46ΜΑΖΤ-2Υ2).
Την με αριθ. πρωτ. Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α./283/04-02-2021 Απόφαση της Προέδρου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. με θέμα «Ορισμός Γενικού Διευθυντή στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΑΔΑ: 668246ΜΑΖΤ-Α8Ω).

Την με αριθ. πρωτ. 75365/06-07-2021 (Β 3051) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ/1016/19.12.2018 υπουργικής απόφασης με τίτλο

«Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/1020/ 20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ/712/31.7.2015 (Β’1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β’ 5968)», όπως ισχύει.

Την με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ/2795/16-03-2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000» με κωδικό ΟΠΣ 5130700 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με στοιχεία εγγραφής στο ΠΔΕ ΣΑ Ε2751 και κωδικό εναρίθμου 2022ΣΕ27510034 (ΑΔΑ: Ψ2Ρ446ΜΤΛΡ-Ψ1Θ).

Την με αριθ. πρωτ. 3622/06-04-2022 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 Υποστήριξη της λειτουργίας της Πράξης» «Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5130700.

Ανακοινώνει

Πρόσκληση Εκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςΓια την υποβολή προτάσεων με αντικείμενο τη μίσθωση ακινήτου στη Μυτιλήνη του Ν. Λέσβο, για τη στέγαση της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βορειοανατολικού Αιγαίου, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Τομέας Β) της Γενικής Διεύθυνσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «Υποστήριξη της λειτουργίας της Πράξης» της Πράξης «Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Νatura 2000» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5130700 που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020».

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ)
Η επιφάνεια των κύριων χώρων να είναι τουλάχιστον συνολικού εμβαδού 75 m2 με μέγιστη απόκλιση +20%.v Να φέρει διαμερισμάτωση σε χώρους γραφείων – τουλάχιστον 2 ξεχωριστών - και να προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης αλλαγής στη διαμερισμάτωση του χώρου αν η υπάρχουσα δεν καλύπτει τις επιχειρησιακές απαιτήσεις.v Να βρίσκεται εντός της εμπορικής περιοχής του κέντρου της πόλης της Μυτιλήνη του Ν. Λέσβου και σε ακτίνα το πολύ δύο (2) χιλιομέτρων από αυτή.v Να εξυπηρετείται ικανοποιητικά από μέσα μαζικής μεταφοράς.v Να είναι κατάλληλο από πλευράς φωτισμού, αερισμού.v Να διαθέτει τουλάχιστον ένα χώρο υγιεινής (WC).v Να εξασφαλίζει ευκολία πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ).v Να υπάρχει ορθή κατανομή και διάκριση των κοινόχρηστων.v Να είναι άμεσα διαθέσιμο και έτοιμο προς χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ/ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ)
v Να διαθέτει πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι το ακίνητο είναι νομίμως υφιστάμενο και τακτοποιημένο.v Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) με ενεργειακή κλάση τουλάχιστον κατηγορίας «Δ».v Να διαθέτει επαρκή ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία του ως γραφειακού χώρου (επάρκεια παροχών ρεύματος, καλωδιώσεων ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, τεχνητού φωτισμού, σύστημα κλιματισμού-εξαερισμού, πυρασφάλειας κλπ) Το ακίνητο που θα επιλεγεί, θα αξιολογηθεί στη βάση των παραπάνω κριτηρίων. Το μίσθωμα ορίζεται σε αναλογία με τα τετραγωνικά μέτρα αλλά και με την κατάσταση του ακινήτου λαμβάνοντας υπόψη και λοιπούς παραμέτρους (όπως η παλαιότητα, ο όροφος κτλ), με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα τα €680/μήνα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου, το αργότερο μέχρι τη Τετάρτη 02/11/2022 και ώρα 13.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα φέρει στο θέμα την ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΔΠΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ MIS5130700» και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη/εκμισθωτή ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, η διεύθυνση του ακινήτου, η επιφάνεια του ακινήτου, καθώς και η οικονομική πρόταση για το μηνιαίο μίσθωμα.

Ακόμη, τεχνική περιγραφή αυτού με αναφορά στην τρέχουσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται αλλά και την κατάσταση στην οποία θα προσφερθεί το ακίνητο στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Επίσης, αναφορά στον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης του ακινήτου, από την ενδεχόμενη υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Φωτογραφίες εσωτερικής και εξωτερικής όψεως του προσφερόμενου ακινήτου.
Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου μετά τις τυχόν αναθεωρήσεις του, συνοδευόμενο από τα σχέδια της οικοδομικής άδειας (κατόψεις, όψεις, τομές) για όλους τους χώρους.
Υπεύθυνη Δήλωση, μέσω gov, του υποβάλλοντος την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ότι είναι ιδιοκτήτης, ή γενικά περί του δικαιώματος του για την εκμίσθωση του ακίνητου, ή αντιστοίχως Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι νόμιμος εκπρόσωπος των ως άνω συνοδευόμενη από σχετική εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο έγγραφο.

Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύψουν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στο τηλ.: 210- 8089271, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η παρούσα Πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής , ο οποίος ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους συμμετέχοντες.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο της παρούσας Πρόσκλησης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, ενώ έχει δικαίωμα να ματαιώσει την όλη διαδικασία εφόσον κρίνει ότι δεν είναι προς το συμφέρον του ή δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του.

Από την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις αποζημίωσης, εκ μέρους των ενδιαφερομένων και αποστελλόντων αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ
Tο stonisi.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Ζητείται προσωπικό από το ξενοδοχείο Mythical Coast

Δείτε τις ειδικότητες που ζητούνται
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Αγγελία εργασίας

Θέση γεωπόνου στο Σίγρι Λέσβου
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Θέση εργασίας για Υπεύθυνο παραγωγής

Από τη εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΑΕΒΕΤ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Θέση εργασίας για Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Από τη εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΑΕΒΕΤ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Θέσεις εργασίας από το κατάστημα Fylliana

Δείτε αναλυτικά ειδικότητες και προσόντα
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Αγγελία πώλησης σπιτιού

Μονοκατοικία στο κέντρο της πόλης της Μυτιλήνης
ΕΡΓΑΣΙΑ

Ζητάμε άτομο για διαφήμιση!

Ενδιαφέρεσαι να δουλέψεις για το «Ν», το ραδιόφωνο «Στο Νησί», το περιοδικό «Πλατεία» και το Sportlesvos.gr; Στείλε μας το βιογραφικό σου
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Αγγελία εργασίας

Από λογιστικό γραφείο
ΕΡΓΑΣΙΑ

Τα Συστεγασμένα Φαρμακεία Πατερέλλη, ζητούν προσωπικό

Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας